Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en aanbiedingen tussen cliënt en coach en alle daarmee verband houdende activiteiten en handelingen, zowel van voorbereidend als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de website van WIJ-Coaching 

Coachen/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorgt voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij daar de consequenties van op zich neemt. WIJ-Coaching kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Indien cliënt en coach na kennismaking zijn overeengekomen de samenwerking aan te gaan, wordt door zowel cliënt als coach een overeenkomst ondertekend. Hierin staat vermeld dat alle betrokken partijen akkoord zijn met de afgesproken prijs en de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van WIJ-Coaching. Tevens wordt hierin vermeld dat er geen sprake is van een resultaatverplichting maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van de coach.

Alle diensten van WIJ-Coaching zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor volwassenen, jongere als kind. Ouders/ jong volwassenen passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind in zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.

Observatie en verslag
Op verzoek van ouder(s)/ verzorger(s) (hierna te noemen ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Op verzoek van de cliënt of ouders kan een schriftelijk verslag naar derden worden gestuurd. Dit verslag wordt door WIJ-Coaching gemaakt. Voor het schrijven van een verslag worden kosten in rekening gebracht. Aantekeningen die de coach maakt tijdens de begeleiding/coaching worden na het evaluatiegesprek twee jaar bewaard. Informatie over de cliënt  zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt (zie privacyverklaring).

Vertrouwelijkheid
WIJ-Coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies. Voor overleg met derden, in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming aan de ouders gevraagd.

Indien kinderen de coach vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij de coach, tenzij deze inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan is WIJ-Coaching verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.

Ziet de coach in de situatie van de cliënt(kinderen, jongeren of volwassenen), een direct of zeer dreigend gevaar, dan wordt dit besproken met de opvoeders/belanghebbende. In eerste instantie zal de coach de in te zetten verandering bij de cliënt of de ouders laten, eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van het beroepsgeheim van de coach.

Het zou kunnen zijn dat de coach een vraag over een traject wil bespreken met een integere supervisor. Dit gebeurt dan op zo’n manier dat de naam van de cliënt, de naam van WIJ-Coaching en de specifieke situatie onherkenbaar zijn.

Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat het kind gebracht en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald wordt. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder bij de coaching/begeleiding is, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk. Na een begeleidings- coachsessie is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen of om een en ander kort te bespreken.

Tijdens een evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken.

Verhindering
Wanneer een afspraak niet door kan gaan, graag uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, zal de coach in rekening brengen. Is er sprake van overmacht en ziekte dan wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Het verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, doe dit bij voorkeur per mail, telefoon of WhatsApp. Tijdens het coachen wordt de telefoon door WIJ-Coaching niet opgenomen. U kunt een berichtje of een email sturen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De coach is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigd instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden verwacht. De tot dan nog openstaande vorderingen kunnen direct door de coach worden opgeëist.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op mijn website (www.WIJ-Coaching.nl) of zijn bij mij op te vragen. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Uitzondering hierop is de aanvraag van bedrijven die niet btw-plichtig zijn. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, maakt WIJ-Coaching een vervolg (bel)afspraak die de coach in rekening zal brengen onder het tarief van coaching.

Betalingsvoorwaarden
Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd De cliënt (of diens ouders) verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in zijn geheel over te maken* op het daarvoor vermelde rekeningnummer op de factuur. Lukt dit, om welke reden dan ook, niet binnen de termijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met WIJ-Coaching. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt WIJ-Coaching een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering voldaan is, dan is WIJ-Coaching gemachtigd om bij de tweede en tevens laatste betalingsherinnering € 10,- administratiekosten per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van WIJ-Coaching dan zijn WIJ genoodzaakt om de vorderingen die zij op (ouders van) cliënt heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de (ouders van)cliënt.

Bij een betalingsachterstand is WIJ-Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

*Het is mogelijk om in termijnen te betalen (maximaal 12), geef dit wel even aan WIJ-Coaching door. Hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd.

Aansprakelijkheid
WIJ-Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door WIJ-Coaching. Tenzij er sprake is van opzet of  grove schuld aan de zijde van WIJ-Coaching. Vergoeding aan de cliënt en of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van WIJ-Coaching.

Verzuim
Absentie van een cursist tijdens de cursus/training ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim geeft geen recht op geheel of gedeeltelijk restitutie van het cursusgeld

Lesmateriaal
Het lesmateriaal voor een cursus/training wordt door WIJ-Coaching verzorgd.

Veilig/- aansprakelijkheid
Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de  Vidacursus of coaching.

Klachtenprocedure
WIJ-Coaching hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werk ik voortdurend aan de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en/of kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over mijn/onze dienstverlening of een ander aspect van WIJ-Coaching, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om mij hiervan op de hoogte te stellen. Ik neem iedere klacht, hoe dan ook, serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.

Verloop klachtenprocedure
Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik, voorafgaande aan de klacht met u persoonlijk in gesprek zou kunnen gaan om met u de klacht te bespreken. Mocht u dit, om welke reden dan ook, niet willen, dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen.

Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyoga-docenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, ook een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.

Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:
mevrouw L. de Boon
telefoonnummer: 06 48 44 55 38

Geschillen
Bij eventuele geschillen voortvloeien uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden, inclusief cursus/trainingsvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie regels bevoegde Burgerlijk Rechter. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wederzijdse rechten en verplichtingen
Wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst komen te vervallen zodra de overeenkomst ontbonden is.

Vindplaats en toepassing
Deze voorwaarden zijn geplaatst op wij-coaching.nl